Finansowanie

 • Krajowy Fundusz Szkoleniowy – do 100% finansowania +

  Krajowy Fundusz Szkoleniowy to wydzielona część Funduszu Pracy przeznaczona na wsparcie pracodawców inwestujących w kształcenie ustawiczne pracowników i swoje własne. Z finasowania szkoleń mogą skorzystać wszystkie przedsiębiorstwa, które zatrudniają minimum jedną osobę w ramach umowy o pracę. Poziom dofinansowania kosztów kształcenia dla mikroprzedsiębiorstw wynosi do 100 % (do 10 osób zatrudnionych). Małe, średnie i duże przedsiębiorstwa uzyskują do 80% wsparcia.

  Jak uzyskać dofinansowanie z KFS w kilku krokach?

  1. Uzyskaj informacje z Urzędu Pracy, właściwego dla zarejestrowania Twojej działalności gospodarczej, dotyczącą terminu naboru wniosków KFS. Odbierz wniosek lub pobierz go ze strony internetowej powiatowego Urzędu Pracy.

  2. Skontaktuj się z nami mailowo lub telefonicznie w celu doboru szkoleń dla Ciebie i Twoich pracowników, oraz przygotowania oferty szkoleniowej dla Twojej firmy.

  3. Odesłany przez Nas komplet dokumentów wraz z wypełnionym wnioskiem złóż w Urzędzie Pracy, biorąc pod uwagę daty naborów.

  4. Po pozytywnym rozpatrzeniu Twojego wniosku, podpisz umowę o dofinansowanie z Powiatowym Urzędem Pracy.

  5. Podpisz umowę z naszą firmą szkoleniową.

  6. Realizacja szkolenia.

  7. Rozlicz się z Powiatowym Urzędem Pracy poprzez dostarczenie dokumentacji po odbytym szkoleniu.

  Na rok 2022 zaplanowano do wykorzystania kwotę 224 mln zł.

  KFS wydatkowany jest za pośrednictwem powiatowych urzędów pracy zgodnie z ustalanymi corocznie priorytetami.

  Priorytety wydatkowania Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2023

  Priorytety wydatkowania środków KFS ustalone przez Ministra właściwego do spraw pracy w porozumieniu z Radą Rynku Pracy czyli do wykorzystania kwota 219 752 tys. zł 

  1. Wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców.

  2. Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych procesów, technologii i narzędzi pracy.

  3. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych.

  4. Wsparcie kształcenia ustawicznego dla nowozatrudnionych osób (lub osób, którym zmieniono zakres obowiązków) powyżej 50 roku życia.

  5. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem oraz osób będących członkami rodzin wielodzietnych.

  6. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób poniżej 30 roku życia w zakresie umiejętności cyfrowych oraz umiejętności związanych z branżą energetyczną i gospodarką odpadami.

  Priorytety wydatkowania środków rezerwy KFS wynikające z decyzji Rady Rynku Pracy czyli do wykorzystania kwota 54 938 tys. zł

  A. Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładów Aktywności Zawodowej, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych oraz pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego wskazanych na liście/rejestrze przedsiębiorstw społecznych prowadzonym przez MRiPS.
  B. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.
  C. Wsparcie kształcenia ustawicznego w obszarach/branżach kluczowych dla rozwoju powiatu/województwa wskazanych w dokumentach strategicznych/planach rozwoju.
  D. Wsparcie kształcenia ustawicznego instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób mających zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych i opiekunów stażu uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego.
  E. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

 • Baza Usług Rozwojowych – 80% finansowania +

  To ogólnodostępna, bezpłatna platforma ofert usług rozwojowych, m.in.: szkoleń, kursów zawodowych, doradztwa, studiów podyplomowych, mentoringu  czy  coachingu. Korzystanie z takich usług pozwala instytucjom i  osobom prywatnym rozwijać swoje kompetencje oraz realizować cele edukacyjne i biznesowe.

 • 1